Pedagodzy i psycholog

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

Godziny pracy pedagoga, psychologa i terapeuty pedagogicznego:

Sławomira Głasek
pedagog

 poniedziałek – 8:00 – 12:00
         wtorek – 8:00 – 13:00
          środa – 8:00 – 13:00
     czwartek – 10:00 – 14:00
         piątek – 8:00 – 13:00

Krystyna Orzechowska - Gryguc
terapeuta pedagogiczny

 poniedziałek – 12:30 – 16:00
          wtorek – 12:30 – 15:45

środa – 12:30 – 16:00
       czwartek –   8:00 – 11:45

Katarzyna Gryczewska
psycholog

     wtorek – 7:30 – 11:30
       środa – 12:15 – 17:15
  czwartek –   7:30 – 11:30
Monika Zabielska
pedagog specjalny

 poniedziałek – 9:40 – 10:40
         poniedziałek – 11:30 – 12:30
          

 

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno pedagogiczna.

W zakresie kompetencji pedagoga znajduje się:
     • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych
       i trudności wychowawczych;
     • indywidualna pomoc uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
     • prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci;
     • organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
     • diagnozowanie sytuacji wychowawczej na terenie szkoły;
     • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
     • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie
       rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie
       z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
     • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form
       pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
     • pomoc w określaniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych zainteresowanych uczniów;
     • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.

W zakresie kompetencji psychologa szkolnego znajduje się:
     • udzielanie wsparcia psychologicznego uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
     • udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w prowadzeniu działań diagnostycznych uczniów, organizacji pomocy psychologiczno-
       pedagogicznej w szkole (diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspieranie mocnych stron ucznia);
     • wspieranie wychowawców klas i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów;
     • udzielanie pomocy psychologicznej w formie odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb tj. konsultacje indywidualne, poradnictwo
       psychologiczne, zajęcia indywidualne i grupowe, pomoc doraźna, spotkania cykliczne;
     • organizowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych współczesnych problemów dotyczących młodzieży w szkole;
     • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
     • udzielanie rodzicom porad, wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, emocjonalnych, szkolnych dotyczących ich
       dzieci;
     • współpraca z instytucjami pomocowymi na rzecz prawidłowego rozwoju ucznia, w tym: z policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
       kuratorami sądowymi, sądami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.